Над 50% по-нисък данък сгради и такса смет? Изборът е Ваш!


Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) съдържа изискване данък сгради за нежилищни имоти на предприятия, да се изчислява на база на по-високата между отчетната стойност и данъчната оценка на имотите - чл. 21, ал. 1 от ЗМДТ.


Такс Авойд предоставя услуга при която дружеството може да „избере” да плаща данъците за своите имоти по данъчната им оценка, в случай че тя е по-ниска от отчетната им стойност.


По отношение на такса смет (такса битови отпадъци) приложение намира наредбата на съответната местна община като в общини като Столична община, община Варна и др., такса смет се дължи върху отчетната стойност на имотите, а не върху по-високата между отчетната стойност и данъчната им оценка. В такива общини такса смет може да се намали многократно.


Свържете се с нас за обсъждане на Вашите нужди.