Апорт (непарична вноска) в търговско дружество:


Такс Авойд предлага услуга по извършване на апорт (непарична вноска) в капитала на търговски дружества. 

Често дружествения договор или устава ненужно се заверява от нотариус, който събира таксите си върху материалния интерес, което е стимул за вписване на по-ниска стойност и по-малък дял за апортиращия съдружник. Нотариалната заверка на дружествения договор или устава при апорт в капиталови дружества (ООД, АД)  не е задължителна, понеже дружествения договор или устава при тях по принцип не подлежи на задължителна заверка. Фактът, че се прехвърля собственост върху недвижим имот не променя това (чл. 73, ал. 1 от ТЗ)
 
При вноската в капиталово дружество към дружествения договор или устава се прилага единствено нотариално заверено писмено съгласие на вносителя, което обаче се таксува като обикновена декларация, а не като договор с материален интерес. Често юристи, от които се очаква да защитават по-добре интересите на бизнеса, който ги е наел, допускат заплащането на ненужни нотариални такси.
 
Цената на услугата се определя от броя и вида на апортираните активи. Свържете се с нас за допълнително обсъждане.