Продажби без ДДС чрез паралелна фирма:


Към регистрирана по ДДС фирма обикновено е изгодно да съществува поне една паралелна нерегистрирана по ДДС. По този начин продажбите на граждани и други нерегистрирани по ДДС фирми се отчитат от паралелната фирма/и, което позволява задържане на ДДС-то начислено върху търговската надценка, като печалба за групата или дава възможност за предоставянето на по-конкурентни цени на клиентите с оглед тяхното привличане.

При производствена дейност или търговия със стоки, продукцията или стоките могат да бъдат продадени на паралелната фирма с търговска надценка при продажби на едро, а след това паралелната фирма да ги продаде на крайните клиенти по цени на дребно. По този начин се спестява начисляването на ДДС за разликата между цените на дребно и цените на едро на продукцията (стоките), която остава в полза на групата или се прехвърля на крайния клиент като перманентна „промоция”.

Продажбите между регистрираната по ДДС и паралелните фирми са сделки между свързани лица и следва да са сключени при пазарни условия между несвързани лица, т.е. надценките на едро да са в нормален за индустрията размер, но не и по-нисък. В противен случай ще се начисли по-ниско ДДС при продажбите на едро, което ще представлява отклонение от данъчно облагане и ще е основание за преизчисляване на дължимото ДДС от НАП - чл. 15 и чл. 16 от Законът за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) при засичане на практиката.

Това не е сериозен проблем, неплатеният данък ще се дължи с лихви по забавата, което може и да е изгодно финансиране за дружеството от държавата, на ОЛП + 10%, което често е по-ниско от цената на банковото финансиране, в случай че такова изобщо е достъпно за групата.

На практика първо ще се извършват продажбите от паралелната фирма на крайните клиенти и нерегистрирани по ДДС фирми, като в последствие паралелната фирма ще закупува продадените стоки от регистрираното по ДДС дружество. Необходимо е фактурите за покупка да се изготвят с дата съвпадаща или предхождаща датата на продажба на продукцията (стоките) от паралелната фирма. По този начин няма да се правят предварителни продажби между фирмите, за които ще следва да се начисли и внесе дължимия ДДС преди стоките да са реализирани при клиенти извън групата.