Гражданският договор - практичната алтернатива:


Гражданските договори представляват изгодна алтернатива на трудовите, в случай че отношенията между работодател и изпълнител не е необходимо да се обвързват с дефиниране на работно време и работно място.  

Понятието граждански договор не съществува в нормативната уредба. В данъчното и осигурително законодателство се говори за работа без трудово правоотношение или извънтрудови правоотношения.

Гражданските договори могат да бъдат сключени по Законът за задълженията и договорите (ЗЗД) – д-р за изработка, д-р за поръчка и др. или по Търговския закон (ТЗ) – д-р за управление, д-р за контрол, д-р за търговски представител, д-р за търговски помощник и всякакъв друг тип договорни отношения между възложител и изпълнител.

Гражданските договори по ЗЗД предполагат еднократни и инцидентни отношения, при които се дефинира постигане на краен резултат, докато при гражданските договори по ТЗ могат да съществуват по-дългосрочни отношения, за изпълнение на определени задължения без необходимост от дефиниране на краен резултат, което ги прави изгодна алтернатива на трудовите договори.

Предимствата на гражданските договори пред трудовите са:

- Не се прилагат изискванията за минимална заплата и за минимален осигурителен доход (праг), приложими за трудовите договори. Възнагражденията може да се договарят без всякакви ограничения.

- Не се дължат осигуровки за общо заболяване и майчинство, трудова злополука и професионална болест и безработица, което намалява осигурителните задължения с от 4,9% до 5,6% при трета категория труд.

- Ползват се нормативно признати разходи от 25% или 40% съгласно чл. 29 от ЗДДФЛ, което допълнително намалява базата за изчисляване на осигуровките и данък доход. При възнаграждение равно или над минималния осигурителен доход (праг) за длъжността при граждански д-р с 25% нормативно признати разходи, ефективно се дължи 7,7% по-ниска осигурителна ставка (при трета категория труд) и 2% по-ниска ефективна ставка за данък доход спрямо трудов д-р.
При възнаграждение равно или над минималния осигурителен доход (праг) за длъжността при граждански д-р с 40% нормативно признати разходи, ефективно се дължи 12,3% по-ниска осигурителна ставка (при трета категория труд) и 3,4% по-ниска ефективна ставка за данък доход спрямо трудов д-р.

- Не се дължи заплащане на годишен отпуск или извънреден труд.

- Гражданските д-ри по ТЗ могат да бъдат прекратени от всяка страна без предизвестие и без дължими обезщетения, освен ако не е уговорено друго.

- Не подлежат на задължителна регистрация в НАП.

- Не се дължат осигуровки за авторски възнаграждения, т.е. възнаграждения срещу отстъпено право за използване на произведения, понеже те не представляват доход от трудова дейност и не се включват в осигурителния доход по чл. 6, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване (КСО). Остава дължим единствено данък доход.