Дарение между роднини - без данък:


Чл. 225 от Законът за задълженията и договорите (ЗЗД) дава определение на договорът за дарение. Дарението на движими вещи може да стане и с простото им предаване, което е за предпочитане когато нотариалната форма не е задължителна, поради спестяване на нотариални такси. Въпреки това данък дарение се дължи - чл. 44, ал. 1 от Законът за местните данъци и такси (ЗМДТ), освен ако лицата по договора не са съпрузи или роднини по права линия - чл. 44, ал. 6 ЗМДТ.

Конкретния данък дарение се определя от местните власти в границите посочени в чл. 47, ал. 1 от ЗМДТ.

Роднини по права линия са лица при които едното произхожда пряко или непряко от другото като баща и син, баба и внук, и т.н. Останалите роднини могат да бъдат по съребрена линия (с кръвна връзка) като лица, които имат общ родоначалник, без едното да произхожда от другото или по сватовство (родство без кръвна връзка).

При желание за дарение между лица, които са роднини, но не по права линия, би могло да се направят две или повече последователни дарения между съпрузи и роднини по права линия, за да може дарението да „стигне” до желания роднина, без да се дължи данък.

Когато се дарява движимо имущество с висока стойност (произведения на изкуството, антики, бижута и др.) чрез просто предаване и без писмен договор, следва съответните „междинни” роднини или съпрузи да бъдат уведомени, че са „получили” това имущество и след това са го „дарили” на крайният дарен роднина. Това ще е необходимо в случай на данъчна проверка на последния, с оглед избягване на начети за данък дарение от органите на НАП, както и за удостоверяване на произхода на имуществото.

Когато се дарява имущество при разпореждането с което се изисква писмен договор с нотариална заверка следва да се изчисли дали ще има изгода дарението да „преминава” през други роднини, понеже за всяко прехвърляне ще се дължат съответните нотариални такси. Поради това наличието или липса на изгода ще е въпрос на пресмятане и ще зависи от конкретния размер на данъкът определен от местните власти, типа роднинска връзка, броя необходими прехвърляния и материалният интерес по договора за дарение.