Избягване на необходимостта от деклариране на заеми от физически лица:


В българския малък и среден бизнес съществува практиката, да се „сключват” фиктивни договори за заем с физически лица, които да оправдаят недокументирани приходи на дружеството, които следва да се изхарчат официално или да се оправдае придобито имущество от неговите собственици.

Съществува изискване за деклариране на тези заеми, когато те са над определения в закона размер - чл. 50, ал. 1, т. 5 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).

Това създава възможност за данъчни ревизии, на физически лица „предоставили” подобни заеми и цели прекратяване на практиката. Такс Авойд предоставя услуга, с която се избягва необходимостта от деклариране на такъв тип заеми от физически лица.

Въпроса обаче не се решава по същество и при евентуална ревизия на дружеството или физическото лице - заемател от НАП на друго основание, „получените” фиктивно средства и физическите лица, които са ги „предоставили” е възможно да бъдат открити. Това няма да доведе до директни санкции, понеже задължението за деклариране няма да съществува, след извършване на услугата от Такс Авойд, което е за предпочитане пред простото недеклариране на „заемите” от физическите лица с надеждата те да не бъдат открити от регулаторните органи.

Въпреки че не подкрепяме намаляването и укриване на данъци по незаконни способи, вярваме, че всички предприемачи трябва да са поставени при равни условия за правене на бизнес.

ЗДДФЛ цели излизане на светло и облагане на тези средства генерирани от българския малък и среден бизнес в сивата икономика. В същото време няма изискване дори за деклариране на собствениците на офшорни дружества, които притежават едър български бизнес, за да може изобщо да се мисли и за изследване на произхода на тези капитали. Това на практика поставя малкия и среден бизнес, който обикновено не се ползва с политическа подкрепа, в неравностойно положение спрямо третирането на едри офшорни капитали.

При уеднаквяване на условията за правене на бизнес в България за всички пазарни участници ще прекратим предоставянето на тази услуга.

Цената на услугата е 0,7% от сумата на заемите, за които следва да се избегне задължителното деклариране.

Цената на услугата не включва ДДС. На регистрирани по ЗДДС лица се начислява допълнително ДДС върху цената.