Без нотариус при апорт в капиталово дружество (ООД, АД):


Сделките с автомобили и недвижими имоти се сключват в нотариална форма. Непарична вноска (апорт) в търговско дружество се извършва чрез дружествения договор или устав. Според чл. 73, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ), вноската на право за учредяването или за прехвърлянето на която се изисква нотариална форма, се извършва с дружествения договор. По този начин ТЗ предоставя облекчено третиране на непаричните вноски в капиталови търговски дружества (ООД и АД), понеже при тях няма изискване за сключване на дружествения договор или устав с нотариална заверка на подписите за разлика от изискванията при персоналните дружества – СД и КД.

Често дружествения договор или устава ненужно се заверява от нотариус, който събира таксите си върху материалния интерес, което е стимул за вписване на по-ниска стойност и по-малък дял за апортиращия съдружник. Нотариалната заверка на дружествения договор или устава при апорт в капиталови дружества (ООД и АД) не е задължителна, понеже дружествения договор или устава при тях по принцип не подлежи на задължителна заверка. Фактът, че се прехвърля собственост върху недвижим имот не променя това. При вноската в капиталово дружество към дружествения договор или устава се прилага единствено нотариално заверено писмено съгласие на вносителя, което обаче се таксува като обикновена декларация, а не като договор с материален интерес. Често юристи, от които се очаква да защитават по-добре интересите на бизнеса, който ги е наел, допускат заплащането на ненужни нотариални такси.