Уникален метод за намаляване на осигурителни задължения:


В българската икономическа действителност съществуват три типа дружества:

Тип 1: Дружества, които работят изцяло на светло и не изплащат неофициални възнаграждения на своите служители.

Това са и дружествата, които биха извлекли най-голяма полза от приложението на предлагания от Такс Авойд метод. Той ще им позволи да повишат своята конкурентоспособност спрямо дружествата описани по-долу, както и на международния пазар.

Прилагането на метода ще позволи, изплащаните възнаграждения на служителите в размера им над съответните осигурителни прагове, да не бъдат облагани с осигуровки, а единствено с данък доход. За приложението на метода ще е необходимо съгласието на конкретния служител, което би могло да се получи чрез споделяне на част от изгодата със служителя, т.е. повишаване на неговото чисто възнаграждение. Възможно е приложение на метода само по отношение на съгласните служители.


Тип 2: Дружества, които изплащат неофициални възнаграждения в брой на служителите си от официални приходи.

Понастоящем тези дружества си спестяват разходи за осигуровки за изплащаните неофициални възнаграждения над осигурителните прагове. В резултат размерът на изплатените неофициални възнаграждения обикновено остава под формата на фиктивни касови наличности.

Методът на Такс Авойд ще позволи постигането на същия ефект, но по легален начин. Ще възникне задължение за данък доход, за размера на възнагражденията над осигурителните прагове, но дружеството ще отчете данъчно признати разходи за тези възнаграждения, чиито данъчен ефект напълно ще компенсира дължимия данък доход. В допълнение ще се избегне и „натрупването” на фиктивни парични наличности в касата. За прилагането на метода на практика няма да е необходимо съгласието на служителите.

Като резултат се постига излизане изцяло на светло на дейността без възникването на допълнителни данъчни и осигурителни задължения.


Тип 3: Дружества, които изплащат неофициални възнаграждения в брой на служителите си изцяло или частично от неофициални приходи.

Прилагането на методът на Такс Авойд при тези дружества ще доведе до резултат аналогичен на ефектът при дружества Тип 2. Разликата е, че ще е необходимо да се „официализират” неофициалните приходи използвани за изплащане на възнаграждения. Практиката на бизнеса, за такива парични наличности, които следва да се изхарчат официално, обикновено е да се „сключват” фиктивни договори за заем с физически лица, които да оправдаят тяхното съществуване. Скорошните промени в ЗКПО изискват деклариране на тези заеми, когато те са над определения в закона размер - чл. 50, ал. 1, т. 5 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).

Това създава възможност за данъчни ревизии, на физически лица „предоставили” подобни заеми и цели прекратяване на практиката.

Въпреки че Такс Авойд предоставя услуга, с която се избягва необходимостта от деклариране на такъв тип заеми от физически лица, въпроса не се решава по същество. При евентуална ревизия на дружеството от НАП на друго основание, „получените” фиктивно средства и физическите лица, които са ги „предоставили” е възможно да бъдат открити.

Поради това съветът ни към тези дружества е да опитат да документират поне тази част от неофициалните си приходи, с които ще изплащат възнаграждения. Това ще доведе до 10% евентуален разход за данък печалба, но ще изсветли дейността. В случай че дружеството не е регистрирано по ДДС и не желае да се регистрира следва да се приложат нашите препоръки в секция Полезни съвети.

Изсветляването на дейността ще е от плюс и при кандидатстване за банково финансиране. Банките имат значително повече доверие в дружества с официални финанси, отколкото пред такива от сивия сектор. Това е от съществено значение в период на криза с оглед получаване или подновяване на кредит от финансова институция.

При потвърден интерес ще предоставим допълнителна информация за метода.