Регистрация на акционерно дружество:


Както се обсъжда и в предоставените от Такс Авойд безплатни полезни съвети, акционерното дружество (АД) има предимство пред останалите видове дружества и ЕТ, в това че не задължава неговите акционери да се самоосигуряват дори и да полагат труд в дружеството. За повече подробности: Задължително осигуряване на собственици и съдружници? Не съвсем!

АД е и по-удачния избор, в случай че е необходимо да се регистрира дружество с по-голям размер на капитала с оглед кандидатстването му за издаване на лиценз или по европрограма.

Такс Авойд предоставя услуга по съдействие при регистрация на акционерни дружества. За целта е необходимо да притежавате електронен подпис на лице, което ще представлява дружеството. Такс Авойд ще подготви необходимите документи и ще съдейства за тяхното вписване в търговския регистър, като клиентът ще има възможност да проследи процесът на вписване. 

АД е малко познавана правна форма в практиката и се счита „запазена” единствено за едър бизнес поради относителната сложност на съответната нормативна уредба, както и поради изискването за минимален капитал от 50 000 лв., 25% (12 500 лв.) от който следва да е внесен при регистриране на дружеството.

Реалността обаче е доста различна от всеобщата представа. АД като същност предполага разделена собственост и мениджмънт на дружеството, т.е. акционери и директори да са различни лица. С това са свързани и специфичните законови разпоредби за АД, а именно да защитят, доколкото е възможно, интересите на акционерите от действията на директорите.

Оперативната дейност на АД притежавано и управлявано от едни и същи лица на практика с нищо не се различава от дейността на ООД. Допълнителните законови изисквания целящи защита на акционерите губят смисъл и не е необходимо да се спазват. Търговския закон не предвижда административни
наказания (глоби) за директорите нарушили някои от разпоредбите за работа на АД, защото се предполага, че акционерите ще им потърсят отговорност. Когато обаче те са едни и същи лица това е лишено от смисъл.

Основното препятствие пред регистриране на АД остава относително високия изискуем начален капитал. За неговото внасяне могат да се използват и заемни средства, които след регистриране на дружеството да се изплатят обратно на заемателя.

В случай че дружеството първоначално се регистрира с внесен 25% (12 500 лв.) от капитала, останалите 75% (37 500 лв.) следва да се довнесат в срок до 2 г. от регистриране на дружеството. Това на практика не е задължително, стига да има съгласие между акционерите, довнасяния да не се правят или да се направят на по-късен етап. Последиците   от    забава    на   вноски   са определени   в  чл. 189 от Търговския закон (ТЗ), но това са отношения между акционерите и между акционерите и дружеството и не засягат държавни интереси, поради което няма и предвидено наказание от държавата за недовнасяне в срок на капитала.


Услугата има следните ценови параметри:

   Регистрация на
  ЕАД – 300 лв. + такса към търговския регистър за вписване по електронен път в размер на 180 лв. + съответните банкови и нотариални такси + ел. подпис на лице представляващо дружеството, в случай че то не притежава такъв.

    Регистрация на
  АД – 350 лв. + такса към търговския регистър за вписване по електронен път в размер на 180 лв. + съответните банкови и нотариални такси + ел. подпис на лице представляващо дружеството, в случай че то не притежава такъв.

За да се възползвате от услугата ни по регистрация на АД следва да имате готовност да се ангажирате в регистрационния процес до необходимото ниво.

Цената на услугата е представена без ДДС. На регистрирани по ЗДДС лица се начислява допълнително ДДС върху цената.